مرکز آموزش عالی لار

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکز آموزش عالی لارمعاونت آموزشی،پژوهشی ،دانشجویی و فرهنگیدکتررضا یزدان پناه52251893
مرکز آموزش عالی لارسرپرست مرکزدکترعلی طاهری071-52253107-9 داخلی 1
مرکز آموزش عالی لارمعاون اداری ومالیدکترمجید آرزومند۵۲۲۵۳۱۰۹
مرکز آموزش عالی لارمدیرروابط عمومیفائزه دهقان خلیلی52253107 داخلی 2
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۷