مرکز آموزش عالی لار


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکز آموزش عالی لارسرپرست مرکزدکترعلی طاهری071-52253107-9 داخلی 1
مرکز آموزش عالی لارمعاونت آموزشی،پژوهشی ،دانشجویی و فرهنگیدکتررضا یزدان پناه52251893
مرکز آموزش عالی لارمعاون اداری ومالیدکترمجید آرزومند۵۲۲۵۳۱۰۹
مرکز آموزش عالی لارمدیرروابط عمومیفائزه دهقان خلیلی52253107 داخلی 2