مجتمع آموزش عالی لارستان

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی لارستانسرپرست مجتمعدکترعلی طاهری071-52253107-9 داخلی 1
مجتمع آموزش عالی لارستانمعاونت آموزشی،پژوهشی ،دانشجویی و فرهنگیدکتررضا یزدان پناه52251893
مجتمع آموزش عالی لارستانمعاون اداری ومالیدکترمجید آرزومند۵۲۲۵۳۱۰۹
مجتمع آموزش عالی لارستانمدیرروابط عمومیفائزه دهقان خلیلی52253107 داخلی 2