مجتمع آموزش عالی شیروان

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی شیروانرئیس مجتمعدکترمحمد خیرخواه۰۵۸-۳۶۳۵۳۵۲۵
مجتمع آموزش عالی شیروانمعاون آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترمهدی بابائیان۳۶۳۵۶۶۰
مجتمع آموزش عالی شیروانمدیرروابط عمومی واموربین المللشیرزاد امیری۳۶۳۵۳۶۶۴