دانشکده کشاورزی شیروان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشکده کشاورزی شیروانرئیس دانشکدهدکترمحمد خیرخواه۰۵۸-۳۶۳۵۳۵۲۵
دانشکده کشاورزی شیروانمدیرروابط عمومی واموربین المللدکترعلیرضا دادخواه۳۶۳۵۳۶۶۴
دانشکده کشاورزی شیروانمعاون آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترمهدی بابائیان۳۶۳۵۶۶۰
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.