دانشکده کشاورزی شیروان


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشکده کشاورزی شیروانرئیس دانشکدهدکترمحمد خیرخواه۰۵۸-۳۶۳۵۳۵۲۵
دانشکده کشاورزی شیروانمعاون آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترمهدی بابائیان۳۶۳۵۶۶۰
دانشکده کشاورزی شیروانمدیرروابط عمومی واموربین المللدکترعلیرضا دادخواه۳۶۳۵۳۶۶۴