مجتمع آموزش عالی گناباد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس مجتمعدکتر سیدمصطفی موسوی زاده051-57258131 داخلی 110-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور آموزشیعلی جواهرفر57229701 داخلی 209-
مجتمع آموزش عالی گنابادمعاون آموزشی، پژوهشی و دانشجوییدکتر مجتبی محمدپور57229701 داخلی 220-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور پژوهشیدکتر مهدیه نامور57229701 داخلی 224-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور فرهنگیدکتر اخروی57229701 داخلی 227-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس گروه نظارت و ارزیابیدکتر اخروی57229701 داخلی 227-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور دانشجوییعلی باقری57255191 داخلی 102-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر دفترنظارت و ارزیابیدکتر رویا محمدزاده57258131-
مجتمع آموزش عالی گنابادمسئول دفترنهاد رهبریسیدعلیرضا قرشی57258131-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر حقوقیرضا زمان زاده57258131-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۰