مجتمع آموزش عالی گناباد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر طرح و برنامهجواد گازری57258131 داخلی 119-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور اداری و پشتیبانیحجت ا... مومن مقدم57258131 داخلی 108-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور فرهنگیدکتر اخروی57229701 داخلی 227-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس گروه نظارت و ارزیابیدکتر اخروی57229701 داخلی 227-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر دفترنظارت و ارزیابیدکتر رویا محمدزاده57258131-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس مجتمعدکتر سیدمصطفی موسوی زاده051-57258131 داخلی 110-
مجتمع آموزش عالی گنابادمعاون آموزشی، پژوهشی و دانشجوییدکتر مجتبی محمدپور57229701 داخلی 220-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس اداره حراستدکتر محمد بهزاد امیری57258131 داخلی 113-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور پژوهشیدکتر مهدیه نامور57229701 داخلی 224-
مجتمع آموزش عالی گنابادمعاون اداری و مالیدکتر یاسر اسماعیلیان57258131 داخلی 120-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۰