مجتمع آموزش عالی گناباد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس اداره حراستدکتر محمد بهزاد امیری57258131 داخلی 113-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین‌المللرضا رنجکشان57258131 داخلی 122-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس مجتمعدکتر سیدمصطفی موسوی زاده051-57258131 داخلی 110-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس گروه نظارت و ارزیابیدکتر اخروی57229701 داخلی 227-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور آموزشیعلی جواهرفر57229701 داخلی 209-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور اداری و پشتیبانیحجت ا... مومن مقدم57258131 داخلی 108-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور دانشجوییعلی باقری57255191 داخلی 102-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور فرهنگیدکتر اخروی57229701 داخلی 227-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور مالیفاطمه علی پور57258131 داخلی 104-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور پژوهشیدکتر مهدیه نامور57229701 داخلی 224-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۰