مجتمع آموزش عالی گناباد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور دانشجوییعلی باقری57255191 داخلی 102-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر امور فرهنگیدکتر اخروی57229701 داخلی 227-
مجتمع آموزش عالی گنابادمسئول دفترنهاد رهبریسیدعلیرضا قرشی57258131-
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر حقوقیرضا زمان زاده57258131-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس اداره حراستدکتر محمد بهزاد امیری57258131 داخلی 113-
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس گروه نظارت و ارزیابیدکتر اخروی57229701 داخلی 227-
نمایش ۱۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۴۰۰