مجتمع آموزش عالی گناباد

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس مجتمعدکترسیدمصطفی موسوی زاده05157255969-8131
مجتمع آموزش عالی گنابادمعاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگیدکترسیدمصطفی موسوی زاده5157229701
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر دانشجوییدکتریاسر اسماعیلیان5157260170
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر پژوهشیدکترمجتبی محمدپور5157229702
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر روابط عمومیجواد کرامتی5157255969
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر دفترنظارت و ارزیابیدکتررویا محمدزاده05157266969-8131
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر طرح و برنامهجواد گازری05157255969-8131
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیرمالیفاطمه علی پور05157255969-8131
مجتمع آموزش عالی گنابادمسئول دفترنهاد رهبریسیدعلیرضا قرشی05157277969-8131
مجتمع آموزش عالی گنابادمدیر حقوقیرضا زمان زاده05157255969-8131
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.