مجتمع آموزش عالی گناباد

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی گنابادرئیس مجتمعدکترحسین نجاری۰۵۱-۵۷۲۵۵۹۶۹
مجتمع آموزش عالی گنابادمعاونت اداری،مالی ومدیریت منابعدکترحسین نجاری۵۷۲۵۵۹۶۹
مجتمع آموزش عالی گنابادمعاونت آموزشی،پژوهشی ودانشجوییدکترسیدمصطفی موسوی زاده۵۷۲۵۸۱۳۱
مجتمع آموزش عالی گنابادمسئول روابط عمومیجواد کرامتی57255969 داخلی 107