مجتمع آموزش عالی سراوان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی سراواننماینده مجتمع درتهرانمهندس امام بخش تیره عیدوزهی021-66719275
مجتمع آموزش عالی سراوانرئیس مجتمعدکترمحمدرضا ریگی0548-5230096
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیرامور فرهنگی و اجتماعیدکترفرهاد ذوالفقاری37630067
مجتمع آموزش عالی سراوانمسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام شهاب میرزایی37630089
مجتمع آموزش عالی سراوانمعاون آموزشیدکترمجید جعفری37630095
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیر حوزه ریاست،روابط عمومی و اموربین المللمهندس محمدطیب حسین بر37630096
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیراموردانشجوییدکترحسن صالح37630099
مجتمع آموزش عالی سراوانمعاون اداری ومالیدکترمحمدطاهر میرکزهی37633387
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیرامورمالیمهندس جاوید حمیدی فر37633900
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیر طرح و برنامهدکترمحید کریم زاده37633914