مجتمع آموزش عالی سراوان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی سراوانرئیس مجتمعدکترمحمدرضا ریگی0548-5230096
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیر حوزه ریاست،روابط عمومی و اموربین المللمهندس محمدطیب حسین بر37630096
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیر طرح و برنامهدکترمحید کریم زاده37633914
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیرامور فرهنگی و اجتماعیدکترفرهاد ذوالفقاری37630067
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیراموراداریمهندس مجید پازند37643386
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیراموردانشجوییدکترحسن صالح37630099
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیرامورمالیمهندس جاوید حمیدی فر37633900
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیرامورپژوهشیدکترعبدالرشید جام نیا37640109
مجتمع آموزش عالی سراوانمسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام شهاب میرزایی37630089
مجتمع آموزش عالی سراوانمعاون آموزشیدکترمجید جعفری37630095