مجتمع آموزش عالی سراوان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی سراوانرئیس مجتمعدکترمحمدرضا ریگی0548-5230096
مجتمع آموزش عالی سراوانمعاون آموزشیدکترمجید جعفری37630095
مجتمع آموزش عالی سراوانمعاون اداری ومالیدکترمحمدطاهر میرکزهی37633387
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیر حوزه ریاست،روابط عمومی و اموربین المللمهندس محمدطیب حسین بر37630096
مجتمع آموزش عالی سراوانمسئول دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبریحجت الاسلام عزیزالله شیخ37630089-
مجتمع آموزش عالی سراواننماینده مجتمع درتهرانمهندس امام بخش تیره عیدوزهی021-66719275
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیر طرح و برنامهدکترمحسن ریاحی37633914-
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیراموردانشجوییدکترمحید کریم زاده37630099-
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیرامورپژوهشیدکترعبدالرشید جام نیا37640109
مجتمع آموزش عالی سراوانمدیرامور فرهنگی و اجتماعیدکترفرهاد ذوالفقاری37630067
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۹