مجتمع آموزش عالی زرند


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
sسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی زرندسرپرست مجتمعدکترعلی الهی۰۳۴-۳۱۴۲۲۰۱۶
مجتمع آموزش عالی زرندمعاون اجرایی وپشتیبانی مجتمعدکترعلی الهی۳۱۴۲۲۰۲۰
مجتمع آموزش عالی زرندمعاون آموزشی وپژوهشی مجتمعدکترمهدی ایرانمنش۳۱۴۲۲۰۱۹