مجتمع آموزش عالی بم

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی بمرئیس مجتمعدکترمحمد علی نورالهی راوری034-44215659
مجتمع آموزش عالی بممعاون توسعه وپشتیبانیدکترحمزه دهقانی44211959
مجتمع آموزش عالی بممعاون آموزشی،پژوهشی ودانشجوییدکترعلی دریجانی44210734
مجتمع آموزش عالی بممدیرروابط عمومیمحتبی صادقیان44210348
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹