مجتمع آموزش عالی بم

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی بمرئیس مجتمعدکترمحمد علی نورالهی راوری۰۳۴-۴۴۲۱۵۶۵۹
مجتمع آموزش عالی بممعاون توسعه وپشتیبانیدکترحمزه دهقانی۴۴۲۱۱۹۵۹
مجتمع آموزش عالی بممعاون آموزشی،پژوهشی ودانشجوییمهندس سیدمحمد جعفریان۴۴۲۱۰۷۳۴
مجتمع آموزش عالی بممدیرروابط عمومیمحتبی صادقیان۴۴۲۱۶۳۷۰