مجتمع آموزش عالی اسفراین

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی اسفراینسرپرست مجتمعدکترعلی خرسند زاک۰۵۸-۳۷۲۶۶۷۱۱-
مجتمع آموزش عالی اسفراینمعاونت اداری ومالیدکترمحسن محمدی۳۷۲۶۶۷۰۳
مجتمع آموزش عالی اسفراینمعاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترمحمد حاتمی۳۷۲۶۶۷۰۵
مجتمع آموزش عالی اسفراینرئیس دفترریاست، روابط عمومی و اموربین المللسیدمجید میرزایی37266531-4 داخلی 213- 37266711
مجتمع آموزش عالی اسفراینرئیس حوزه حراستاکبر قربانی شیرازی37266626
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۹