مجتمع آموزش عالی اسفراین

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مجتمع آموزش عالی اسفراینرئیس مجتمعدکترمصطفی حیدری۰۵۸-۳۷۲۶۶۷۱۱
مجتمع آموزش عالی اسفراینمعاونت اداری ومالیدکترمحسن محمدی۳۷۲۶۶۷۰۳
مجتمع آموزش عالی اسفراینسرپرست معاونت آموزشی،پژوهشی و دانشجوییدکترصدیقه عباسی۳۷۲۶۶۷۰۵
مجتمع آموزش عالی اسفراینرئیس دفترریاست، روابط عمومی و اموربین المللمهندس علیرضا صارمی۳۷۲۶۶۵۳۱-۴ داخلی ۲۱۳