دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابرئیس دانشکدهدکترحسین امین۰۷۱-۵۳۵۴۹۰۱۲
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابمعاون آموزشی وپژوهشیدکترعباس میرسلیمانی۵۳۵۴۹۰۱۲
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترعباس محمدی خرم آبادی۵۳۵۴۹۰۱۲
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابمسئول روابط عمومیمهندس علی زارعی۵۳۵۴۹۰۱۲