دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابرئیس دانشکدهدکترحسین امین۰۷۱-۵۳۵۴۹۰۱۲
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابمعاون آموزشی وپژوهشیدکترعباس میرسلیمانی۵۳۵۴۹۰۱۲
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترعباس محمدی خرم آبادی۵۳۵۴۹۰۱۲
دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دارابمسئول روابط عمومیمهندس علی زارعی۵۳۵۴۹۰۱۲
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.