دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارمدیر حراستدکترمحمدرضا معینی
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانساررئیس دانشکدهدکتر سعید وحدتی031-57770691
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارمدیرروابط عمومیمهندس امیر حقانی57771518
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارمعاون اداری و مالیدکترحمیدرضا حاجی شریفی579955201
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارمعاون دانشجویی و آموزشی و پژوهشیدکترمحمدرضا قانعی579955303
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.