دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانساررئیس دانشکدهدکتر سعید وحدتی031-57770691
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارمعاون اداری و مالیدکترسعید وحدتی579955201
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارمعاون دانشجویی و آموزشی و پژوهشیدکترمحمدرضا قانعی579955303
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسارمدیرروابط عمومیاحمد اسکندری57771518