دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشگاهدکترمحمدعلی بهمنیار۰۱۱-۳۳۶۸۷۷۱۵
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلیدکترقدرت اله رحیمی۳۳۶۸۷۷۱۴
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون دانشجوییدکترقدرت ا... حیدری۳۳۶۸۷۷۱۲
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون فرهنگی واجتماعیدکترولی ا... بابائی زاد۳۳۶۸۷۷۱۳
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون پژوهشی وفناوریدکترغلامعلی رنجبر۳۳۶۸۷۴۴۲
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمعاون اداری و مالیدکترسیدمجتبی مجاوریان۳۳۶۸۷۵۷۱
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمدیرروابط عمومی دانشگاهمهندس علیرضا مومنی لاریمی۳۳۶۸۷۴۹۳
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده مهندسی زراعیدکترسیدجعفر هاشمی۳۳۶۸۷۵۶۶
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس پژوهشکده ژنتیک وزیست فناوری کشاورزیدکتر قربانعلی نعمت زاده فراخیلی۳۳۶۸۷۷۴۷
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریرئیس دانشکده علوم زراعیدکتربهنام امیری شبلی۳۳۶۸۷۶۵۸