دانشگاه یاسوج

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه یاسوجرئیس دانشگاهدکتراحمد عریان074-31001000
دانشگاه یاسوجمدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومیسید حاجت موسوی31001002
دانشگاه یاسوجمعاون اداری ومالیدکترآریا شفایی پور31001200
دانشگاه یاسوجمعاون آموزشیدکترعباس نیک نژاد31001300
دانشگاه یاسوجمعاونت پژوهشی و فناوریدکترهجیر کریمی31001400
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترهمکاری های بین المللدکترعلی کاظمی31001420
دانشگاه یاسوجمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترفریبرز نیکدل31001500
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمدحسین نیکدار اصل31003000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم پایهدکتررضا خرداد31004000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترکوروش گودرزی31005000
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.