دانشگاه یاسوج

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه یاسوجمعاون اداری ومالیدکترآریا شفایی پور31001200
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده کشاورزیدکترآیت کرمی31006000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشگاهدکتراحمد عریان074-31001000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم پایهدکتررضا خرداد31004000
دانشگاه یاسوجمعاون آموزشیدکترعباس نیک نژاد31001300
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترهمکاری های بین المللدکترعلی کاظمی31001420
دانشگاه یاسوجمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترفریبرز نیکدل31001500
دانشگاه یاسوجرئیس پژوهشکده منابع طبیعی و محیط زیستدکترمحسن آرمین31006114
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمدحسین نیکدار اصل31003000
دانشگاه یاسوجمعاونت پژوهشی و فناوریدکترهجیر کریمی31001400
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.