دانشگاه یاسوج

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمدحسین نیکدار اصل31003000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم پایهدکتررضا خرداد31004000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترکوروش گودرزی31005000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده کشاورزیدکترآیت کرمی31006000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشگاهدکتراحمد عریان074-31001000
دانشگاه یاسوجرئیس پژوهشکده منابع طبیعی و محیط زیستدکترمحسن آرمین31006114
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترمرکزی(تهران)فرزاد خلیلی۰۲۱-۸۶۰۱۵۸۴۴
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترهمکاری های بین المللدکترعلی کاظمی31001420
دانشگاه یاسوجمدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومیسید حاجت موسوی31001002
دانشگاه یاسوجمعاون آموزشیدکترعباس نیک نژاد31001300
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.