دانشگاه یاسوج

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمدحسین نیکدار اصل31003000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم پایهدکتررضا خرداد31004000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترکوروش گودرزی31005000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده کشاورزیدکترآیت کرمی31006000
دانشگاه یاسوجرئیس پژوهشکده منابع طبیعی و محیط زیستدکترمحسن آرمین31006114
دانشگاه یاسوجسرپرست دانشگاهدکتر بهادر کرمی074-31001000-
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترمرکزی(تهران)فرزاد خلیلی۰۲۱-۸۶۰۱۵۸۴۴
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترهمکاری های بین المللدکترعلی کاظمی31001420
دانشگاه یاسوجمدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومیسید حاجت موسوی31001002
دانشگاه یاسوجمعاون آموزشیدکترعباس نیک نژاد31001300
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰