دانشگاه یاسوج

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترمرکزی(تهران)فرزاد خلیلی۰۲۱-۸۶۰۱۵۸۴۴
دانشگاه یاسوجرئیس پژوهشکده منابع طبیعی و محیط زیستدکترمحسن آرمین31006114
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترهمکاری های بین المللدکترعلی کاظمی31001420
نمایش ۱۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰