دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانمسئول روابط عمومیغلامرضا آئینی۳۳۶۲۴۰۱۲
دانشگاه کردستانمدیرامورعمرانیمهندس خرم علی پناه۳۳۶۲۴۰۱۳
دانشگاه کردستانمعاون اداری و مالیدکترفردین احمدی زر۳۳۶۲۴۰۱۷
دانشگاه کردستانمدیرروابط بین المللدکترعبدالله حسن زاده۳۳۶۲۴۰۲۰
دانشگاه کردستانمعاون آموزشیدکترعادل سی وسه مرده۳۳۶۶۰۰۶۵
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده مهندسیدکترهیوا فاروقی۳۳۶۶۰۰۷۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترکمال شانظری۳۳۶۶۰۰۷۵
دانشگاه کردستانمعاون فرهنگیدکترمحمود صفی زاده۳۳۶۶۲۶۱۸
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده هنر ومعماریدکترکیومرث ایراندوست۳۳۶۶۲۹۶۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجیدکتراحمد نهیرات۳۳۶۶۶۷۵۸
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷