دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانسرپرست دانشگاهدکتررحمت صادقی۰۸۷-۳۳۶۶۰۰۶۶
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکترشهرام کبودوندپور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانرئیس مرکز پژوهش‌های جنگل‌های زاگرسدکتراحمد ولی پور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده کشاورزیدکتراسعد وزیری۳۳۶۲۰۵۵۲
دانشگاه کردستانرئیس مرکز رشددکترروناک دقیق۳۳۶۲۲۷۰۳
دانشگاه کردستانرئیس مرکزکارآفرینیدکترفرزاد اسکندری۳۳۶۲۲۷۵۰
دانشگاه کردستانمعاون پژوهشیدکترعبدالله سلیمی۳۳۶۲۴۰۰۱
دانشگاه کردستانمعاون دانشجوییدکترمصطفی قادرمرزی۳۳۶۲۴۰۰۲
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم انسانی واجتماعیدکترداریوش شیخ الاسلامی۳۳۶۲۴۰۰۵
دانشگاه کردستانمدیر مرکز پژوهش های کردستان شناسیدکتربختیار سجادی۳۳۶۲۴۰۰۷
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷