دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانمعاون پژوهشیدکترعبدالله سلیمی۳۳۶۲۴۰۰۱
دانشگاه کردستانمعاون اداری و مالیدکترفردین احمدی زر۳۳۶۲۴۰۱۷
دانشگاه کردستانرئیس مرکزکارآفرینیدکترفرزاد اسکندری۳۳۶۲۲۷۵۰
دانشگاه کردستانمعاون فرهنگیدکترمحمود صفی زاده۳۳۶۶۲۶۱۸
دانشگاه کردستانمعاون دانشجوییدکترمصطفی قادرمرزی۳۳۶۲۴۰۰۲
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده مهندسیدکترهیوا فاروقی۳۳۶۶۰۰۷۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترکمال شانظری۳۳۶۶۰۰۷۵
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده هنر ومعماریدکترکیومرث ایراندوست۳۳۶۶۲۹۶۳
دانشگاه کردستانمدیرحوزه ریاستسیدطاهر حسینی۳۳۶۶۶۸۰۸
دانشگاه کردستانمسئول روابط عمومیغلامرضا آئینی۳۳۶۲۴۰۱۲
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷