دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجیدکتراحمد نهیرات۳۳۶۶۶۷۵۸
دانشگاه کردستانرئیس مرکز پژوهش‌های جنگل‌های زاگرسدکتراحمد ولی پور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده کشاورزیدکتراسعد وزیری۳۳۶۲۰۵۵۲
دانشگاه کردستانمدیر مرکز پژوهش های کردستان شناسیدکتربختیار سجادی۳۳۶۲۴۰۰۷
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم انسانی واجتماعیدکترداریوش شیخ الاسلامی۳۳۶۲۴۰۰۵
دانشگاه کردستانسرپرست دانشگاهدکتررحمت صادقی۰۸۷-۳۳۶۶۰۰۶۶
دانشگاه کردستانرئیس مرکز رشددکترروناک دقیق۳۳۶۲۲۷۰۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکترشهرام کبودوندپور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانمعاون آموزشیدکترعادل سی وسه مرده۳۳۶۶۰۰۶۵
دانشگاه کردستانمدیرروابط بین المللدکترعبدالله حسن زاده۳۳۶۲۴۰۲۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷