دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانمعاون فرهنگیدکترمحمود صفی زاده۳۳۶۶۲۶۱۸
دانشگاه کردستانمعاون پژوهشیدکترعبدالله سلیمی۳۳۶۲۴۰۰۱
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷