دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانسرپرست دانشگاهدکتررحمت صادقی۰۸۷-۳۳۶۶۰۰۶۶
دانشگاه کردستانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)ماریا مصباحی۸۸۲۵۸۱۲۸
دانشگاه کردستانمدیر مرکز پژوهش های کردستان شناسیدکتربختیار سجادی۳۳۶۲۴۰۰۷
دانشگاه کردستانمدیرامورعمرانیمهندس خرم علی پناه۳۳۶۲۴۰۱۳
دانشگاه کردستانمدیرحوزه ریاستسیدطاهر حسینی۳۳۶۶۶۸۰۸
دانشگاه کردستانمدیرروابط بین المللدکترعبدالله حسن زاده۳۳۶۲۴۰۲۰
دانشگاه کردستانمسئول روابط عمومیغلامرضا آئینی۳۳۶۲۴۰۱۲
دانشگاه کردستانمعاون آموزشیدکترعادل سی وسه مرده۳۳۶۶۰۰۶۵
دانشگاه کردستانمعاون اداری و مالیدکترفردین احمدی زر۳۳۶۲۴۰۱۷
دانشگاه کردستانمعاون دانشجوییدکترمصطفی قادرمرزی۳۳۶۲۴۰۰۲
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.