دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجیدکتراحمد نهیرات۳۳۶۶۶۷۵۸
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم انسانی واجتماعیدکترداریوش شیخ الاسلامی۳۳۶۲۴۰۰۵
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترکمال شانظری۳۳۶۶۰۰۷۵
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکترشهرام کبودوندپور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده مهندسیدکترهیوا فاروقی۳۳۶۶۰۰۷۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده هنر ومعماریدکترکیومرث ایراندوست۳۳۶۶۲۹۶۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده کشاورزیدکتراسعد وزیری۳۳۶۲۰۵۵۲
دانشگاه کردستانرئیس مرکز رشددکترروناک دقیق۳۳۶۲۲۷۰۳
دانشگاه کردستانرئیس مرکز پژوهش‌های جنگل‌های زاگرسدکتراحمد ولی پور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانرئیس مرکزکارآفرینیدکترفرزاد اسکندری۳۳۶۲۲۷۵۰
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.