دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانسرپرست دانشگاهدکتررحمت صادقی۰۸۷-۳۳۶۶۰۰۶۶
دانشگاه کردستانمعاون آموزشیدکترعادل سی وسه مرده۳۳۶۶۰۰۶۵
دانشگاه کردستانمعاون دانشجوییدکترمصطفی قادرمرزی۳۳۶۲۴۰۰۲
دانشگاه کردستانمعاون پژوهشیدکترعبدالله سلیمی۳۳۶۲۴۰۰۱
دانشگاه کردستانمعاون اداری و مالیدکترفردین احمدی زر۳۳۶۲۴۰۱۷
دانشگاه کردستانمعاون فرهنگیدکترمحمود صفی زاده۳۳۶۶۲۶۱۸
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترکمال شانظری۳۳۶۶۰۰۷۵
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم انسانی واجتماعیدکترداریوش شیخ الاسلامی۳۳۶۲۴۰۰۵
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده مهندسیدکترهیوا فاروقی۳۳۶۶۰۰۷۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده هنر ومعماریدکترکیومرث ایراندوست۳۳۶۶۲۹۶۳
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷