دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)ماریا مصباحی۸۸۲۵۸۱۲۸
دانشگاه کردستانسرپرست دانشگاهدکتررحمت صادقی۰۸۷-۳۳۶۶۰۰۶۶
دانشگاه کردستانرئیس مرکزکارآفرینیدکترفرزاد اسکندری۳۳۶۲۲۷۵۰
دانشگاه کردستانرئیس مرکز پژوهش‌های جنگل‌های زاگرسدکتراحمد ولی پور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانرئیس مرکز رشددکترروناک دقیق۳۳۶۲۲۷۰۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده کشاورزیدکتراسعد وزیری۳۳۶۲۰۵۵۲
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده هنر ومعماریدکترکیومرث ایراندوست۳۳۶۶۲۹۶۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده مهندسیدکترهیوا فاروقی۳۳۶۶۰۰۷۳
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکترشهرام کبودوندپور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده علوم پایهدکترکمال شانظری۳۳۶۶۰۰۷۵
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷