دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانمعاون پژوهشیدکترعبدالله سلیمی۳۳۶۲۴۰۰۱
دانشگاه کردستانمعاون فرهنگیدکترمحمود صفی زاده۳۳۶۶۲۶۱۸
دانشگاه کردستانمعاون دانشجوییدکترمصطفی قادرمرزی۳۳۶۲۴۰۰۲
دانشگاه کردستانمعاون اداری و مالیدکترفردین احمدی زر۳۳۶۲۴۰۱۷
دانشگاه کردستانمعاون آموزشیدکترعادل سی وسه مرده۳۳۶۶۰۰۶۵
دانشگاه کردستانمسئول روابط عمومیغلامرضا آئینی۳۳۶۲۴۰۱۲
دانشگاه کردستانمدیرروابط بین المللدکترعبدالله حسن زاده۳۳۶۲۴۰۲۰
دانشگاه کردستانمدیرحوزه ریاستسیدطاهر حسینی۳۳۶۶۶۸۰۸
دانشگاه کردستانمدیرامورعمرانیمهندس خرم علی پناه۳۳۶۲۴۰۱۳
دانشگاه کردستانمدیر مرکز پژوهش های کردستان شناسیدکتربختیار سجادی۳۳۶۲۴۰۰۷
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷