دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانمدیرحوزه ریاستسیدطاهر حسینی۳۳۶۶۶۸۰۸
دانشگاه کردستانمدیرامورعمرانیمهندس خرم علی پناه۳۳۶۲۴۰۱۳
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷