دانشگاه کاشان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کاشانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)جواد نخی۵۹۱۲۲۲۳-۵۵۱۵۸۸۵
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده معماری و هنردکتر احمد اکبری55913130
دانشگاه کاشانرئیس مرکزپژوهشی کاشان شناسیدکتر حسن خاتمی۴۴۴۵۰۳۸۸ , ۴۴۴۴۷۷۲
دانشگاه کاشانمعاون اداری و مالی و مدیریت منابعدکتر داریوش دیدبان55912231-
دانشگاه کاشانمشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومیدکتر زین العابدین خدمتی55912223-
دانشگاه کاشانسرپرست دانشگاهدکتر عباس کتابی۰۳۱-۵۹۱۲۱۰۰-۵۵۱۱۱۱۴-
دانشگاه کاشانمدیر مرکز پژوهشی فرش ایراندکتر محسن بهپور۴۴۴۵۲۱۹
دانشگاه کاشانرئیس پردیس خواهراندکتر مسعود صلواتی نیا55913200
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علومدکتر مصطفی زاهدی‌فر۵۹۱۲۳۲۳
دانشگاه کاشانمعاون پژوهشی و ارتباطات علمیدکتر مهدی شبانی55912270-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰