دانشگاه کاشان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کاشانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)جواد نخی۵۹۱۲۲۲۳-۵۵۱۵۸۸۵
دانشگاه کاشانمدیر مرکز پژوهشی اسانس‌های طبیعیعلی نجفی۶۶۹۲۷۶۸۸
دانشگاه کاشانمدیر مرکز پژوهشی فرش ایراندکتر محسن بهپور۴۴۴۵۲۱۹
دانشگاه کاشانرئیس مرکزپژوهشی کاشان شناسیدکتر حسن خاتمی۴۴۴۵۰۳۸۸ , ۴۴۴۴۷۷۲
دانشگاه کاشانرئیس مرکز رشددکترمحمد رفیعی پور55643292
دانشگاه کاشانرئیس پژوهشکده فرشمهندس سیدحسین اجتهد۵۵۷۸۸۰۰
دانشگاه کاشانرئیس پژوهشکده انرژیدکتراحمد اکبری55913128
دانشگاه کاشانرئیس پژوهشکده دانشجوییدکترسعید گلابی55912880
دانشگاه کاشانرئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانودکترعلیرضا فرجی55912179
دانشگاه کاشانرئیس پردیس خواهراندکتر مسعود صلواتی نیا55913200
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰