دانشگاه کاشان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجیدکترعباس اقبالی55912741
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده فیزیکدکترمصطفی زاهدیفر55912577
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده ریاضیدکتربهنام بازیگران55912372
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مهندسی مکانیکدکترعباس لقمان55912425
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علوم طبیعی ومنابع زمیندکترمحسن شاطریان55913221
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده شیمیدکترحسین دهقانی55912430
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترسعید قماشی55913737
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مهندسیدکترحسین تحقیقی55912450
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده معماری و هنردکتر احمد اکبری55913130
دانشگاه کاشانمشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومیدکتر زین العابدین خدمتی55912223-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰