دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانسرپرست دانشگاهدکتر حسن رنجبر عسکری۰۳۴-۳۱۳۱۲۲۹۰-۹۳
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون دانشجوییدکتر حمزه ایزدی31312155-56
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون آموزشیدکترمهدی مصباح31312188-89
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون پژوهشیدکترسیدحسین میردهقان31312167-31312148
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانیدکترافشین درکی۳۱۳۱۲۲۹۴
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمجید فصیحی هرندی31312131
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترعلیرضا طالبی زاده۳۱۳۱۲۲۳۳
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترحسین کامیاب31312335-31312336
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانرئیس دانشکده کشاورزیدکترمهدی ضیاءالدینی۳۱۳۱۲۰۴۱
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانرئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداریدکتروحید فرزام۳۱۳۱۲۳۸۴