دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانسرپرست دانشگاهدکتر رضا رنجبر کریمی۰۳۴-۳۱۳۱۲۲۹۰-۹۳-
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون دانشجوییدکتر حمزه ایزدی31312155-56
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون آموزشیدکترمهدی مصباح31312188-89
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون پژوهشیدکترسیدحسین میردهقان31312167-31312148
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانیدکترافشین درکی۳۱۳۱۲۲۹۴
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانمعاون فرهنگی واجتماعیدکترمجید فصیحی هرندی31312131
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترعلیرضا طالبی زاده۳۱۳۱۲۲۳۳
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکترحسین کامیاب31312335-31312336
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانرئیس دانشکده کشاورزیدکترمهدی ضیاءالدینی۳۱۳۱۲۰۴۱
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانرئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداریدکتروحید فرزام۳۱۳۱۲۳۸۴
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰