دانشگاه ولایت

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه ولایترئیس دانشگاهدکتر غلامرضا رضایی۳۳۱۱۲۷۹-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمعاون اداری ومالیعبدالقیوم دهواری۳۳۱۲۳۵۲-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمعاون آموزشی وپژوهشیدکترصادق جقتایی&amp
دانشگاه ولایتمعاون فرهنگی واجتماعییوسف محمدی سلیمانی۳۳۱۴۱۶۳-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیر روابط عمومیعلی اصغر نخعی۳۳۱۱۲۷۹-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیر حراستمیثم رحمانی۳۳۱۲۲۹۰-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیراموردانشجوییمحمد قاسمی۳۳۱۱۹۹۱-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیراموراداریمیثم رحمانی۳۳۱۱۲۷۹-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیرامورپژوهشیدکترمهرزاد قربانی
دانشگاه ولایتمدیرتحصیلات تکمیلیدکترموسی محمود زهی