دانشگاه ولایت


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه ولایترئیس دانشگاهدکترمحمد قاسمی054-31251200-01
دانشگاه ولایتمعاون اداری ومالیعبدالقیوم دهواری31251221-22
دانشگاه ولایتمعاون آموزشی وپژوهشیدکترصادق جقتایی31251240-41
دانشگاه ولایتمعاون فرهنگی واجتماعییوسف محمدی سلیمانی31251299
دانشگاه ولایتمدیر روابط عمومیعلی اصغر نخعی31251203
دانشگاه ولایتمدیر حراستمیثم رحمانی31251207-08
دانشگاه ولایتمدیراموردانشجوییمحمد قاسمی۳۳۱۱۹۹۱-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیراموراداریمیثم رحمانی۳۳۱۱۲۷۹-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیرامورپژوهشیدکترمهرزاد قربانی
دانشگاه ولایتمدیرتحصیلات تکمیلیدکترموسی محمود زهی