دانشگاه هنرشیراز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنرشیرازرئیس دانشگاه هنرشیرازدکترمحمدرضا مغاره۰۷۱-۳۲۲۹۷۷۷۲
دانشگاه هنرشیرازمعاون آموزشی و پژوهشیرضا پورزرین۳۲۲۹۸۰۱۳
دانشگاه هنرشیرازمعاون دانشجوییحسنعلی عرب۳۲۲۹۸۰۱۱
دانشگاه هنرشیرازمعاون فرهنگیعبدالرضا اثنی عشری۳۲۲۹۸۰۱۳
دانشگاه هنرشیرازمدیرروابط عمومیعبدالرضا اثنی عشری۳۲۲۹۸۰۱۳
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۳۹۶