دانشگاه هنر اصفهان

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه هنر اصفهانسرپرست دانشگاهدکترمصطفی کیانی۰۳۱-۳۶۲۷۱۸۷۶
دانشگاه هنر اصفهانمعاون فرهنگیدکترملک۳۶۲۶۲۶۰۴-۳۶۲۵۱۱۶۷
دانشگاه هنر اصفهانمعاون اداری و مالیمهندس مهدی معینی۳۶۲۴۴۴۵۲
دانشگاه هنر اصفهانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترصالحی کاخکی۳۶۲۶۹۹۷۰-۳۶۲۶۲۰۰۳
دانشگاه هنر اصفهانمعاون پژوهشیدکترمحمودرضا ثقفی۳۴۴۶۰۷۵۵
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده مرمتدکترناسخیان۳۶۲۵۶۰۱۵
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده معماری وشهرسازیدکترمدنی۳۲۲۱۸۱۴۶
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده هنرهای تجسمی وکاربردیحمید صادقیان۳۶۲۶۲۶۸۳
دانشگاه هنر اصفهانرئیس دانشکده صنایع دستیدکترخواجه احمد عطاری32217500
دانشگاه هنر اصفهانسرپرست دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینیدکترصدرالدین طاهری۳۶۲۶۲۰۱۲