دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده طراحی اسلامیدکترمرتضی پورمحمدی۳۵۴۱۹۹۶۶
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده فرشدکترعلی وند شعاری35419973-35297146
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده معماری وشهرسازیدکترمرتضی میرغلامی35539208-35539207
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده هنراسلامیدکترمهدی محمدزاده35419700-35297620
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده هنرهای کاربردیدکترمسعود باقرزاده کثیری35419968-35297140
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده چندرسانه ایدکترعباس غفاری35412136-35297591
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشگاهدکتر محمد علی کی نژاد35412135-35297201
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمدیرامورفرهنگی و سرپرست معاونت فرهنگیسیدجلال موسوی شربیانی۳۵۲۹۷۱۰۲
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمدیردفترریاست و روابط عمومیدکترسیامک صفاپور35412140-35297203
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمرکزرشد فناوری های نرمدکترمازیار آصفی35549590-35549590
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.