دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشگاهدکتر محمد علی کی نژاد35412135-35297201
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعاون توسعه مدیریت،اداری ومالیدکترسیامک صفاپور35419702-35297302
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعاون آموزشی, پژوهشی وفناوریدکترمهدی محمدزاده35419710-35297501
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعاون دانشجویی و فرهنگیدکترسیدعلی فارغ35419713-35297167
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمدیرامورفرهنگی و سرپرست معاونت فرهنگیسیدجلال موسوی شربیانی۳۵۲۹۷۱۰۲
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده معماری وشهرسازیدکترمرتضی میرغلامی35539208-35539207
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده هنراسلامیدکترمهدی محمدزاده35419700-35297620
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده فرشدکترعلی وند شعاری35419973-35297146
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده چندرسانه ایدکترعباس غفاری35412136-35297591
دانشگاه هنر اسلامی تبریزرئیس دانشکده هنرهای کاربردیدکترمسعود باقرزاده کثیری35419968-35297140
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۳۹۶