دانشگاه هنر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنررئیس دانشگاهدکترسیدحسن سلطانی۱-۶۶۷۳۴۰۰۰
دانشگاه هنرمعاون آموزشیدکترعلیرضا رازقی۶۶۷۲۶۳۱۵
دانشگاه هنرمعاون دانشجوییدکترعلی زمانی فرد۶۶۷۲۷۹۴۵
دانشگاه هنرمعاون فرهنگی واجتماعیدکتربیژن اربابی۶۶۴۹۸۱۹۸
دانشگاه هنرمعاون پژوهشی و فناوریدکترمحمدرضا آزاده فر۶۶۷۲۸۸۴۵-۶۶۷۲۵۶۸۲
دانشگاه هنرمعاون اداری و مالیدکترداود قنبریان66734008
دانشگاه هنررئیس دانشکده هنرهای تجسمیدکترسودابه صالحی۶۶۴۲۷۵۹۸
دانشگاه هنررئیس دانشکده معماری و شهرسازیدکترعلیرضا مستغنی66722740
دانشگاه هنررئیس دانشکده هنرهای کاربردیدکتر احمد تندی۶۶۴۶۶۷۴۲
دانشگاه هنررئیس دانشکده سینما و تئاتردکتر شهاب الدین عادل۸۸۳۰۰۶۶۶
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.