دانشگاه هنر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنررئیس دانشکده معماری و شهرسازیدکترعلیرضا مستغنی66722740
دانشگاه هنرسرپرست حوزه ریاستدکتربهنود برمایه ور66734001
دانشگاه هنرمعاون اداری و مالیدکترداود قنبریان66734008
دانشگاه هنررئیس دانشگاهدکترسیدحسن سلطانی۱-۶۶۷۳۴۰۰۰
دانشگاه هنررئیس دانشکده هنرهای تجسمیدکترسودابه صالحی۶۶۴۲۷۵۹۸
دانشگاه هنررئیس دانشکده هنرهای کاربردیدکتر احمد تندی۶۶۴۶۶۷۴۲
دانشگاه هنرمعاون فرهنگی واجتماعیدکتربیژن اربابی۶۶۴۹۸۱۹۸
دانشگاه هنرمعاون آموزشیدکترعلیرضا رازقی۶۶۷۲۶۳۱۵
دانشگاه هنرسرپرست روابط عمومینرگس اشرفی۶۶۷۲۶۳۱۸
دانشگاه هنرمعاون دانشجوییدکترعلی زمانی فرد۶۶۷۲۷۹۴۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.