دانشگاه هنر

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هنررئیس دانشکده سینما و تئاتردکتر شهاب الدین عادل۸۸۳۰۰۶۶۶
دانشگاه هنررئیس دانشکده معماری و شهرسازیدکترعلیرضا مستغنی66722740
دانشگاه هنررئیس دانشکده هنرهای تجسمیدکترسودابه صالحی۶۶۴۲۷۵۹۸
دانشگاه هنررئیس دانشکده هنرهای کاربردیدکتر احمد تندی۶۶۴۶۶۷۴۲
دانشگاه هنررئیس دانشگاهدکترسیدحسن سلطانی۱-۶۶۷۳۴۰۰۰
دانشگاه هنرسرپرست حوزه ریاستدکتربهنود برمایه ور66734001
دانشگاه هنرسرپرست روابط عمومینرگس اشرفی۶۶۷۲۶۳۱۸
دانشگاه هنرمعاون آموزشیدکترعلیرضا رازقی۶۶۷۲۶۳۱۵
دانشگاه هنرمعاون اداری و مالیدکترداود قنبریان66734008
دانشگاه هنرمعاون دانشجوییدکترعلی زمانی فرد۶۶۷۲۷۹۴۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.