دانشگاه هرمزگان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشگاهدکترعلی اکبر شیخی فینی076-33711075-76
دانشگاه هرمزگانرئیس اداره نمایندگی دانشگاه درتهرانفرشته فارسی۰۲۱-۶۶۹۲۵۰۵۱
دانشگاه هرمزگانرئیس مرکزمطالعات وتحقیقات هرمزعلی رضایی لطیفی۳۳۵۵۹۳۹۱
دانشگاه هرمزگانمعاون طرح وتوسعهدکترسیدمحسن مرتضوی۳۳۶۷۰۷۱۵
دانشگاه هرمزگانسرپرست اداره روابط عمومی واموربین المللمهدی عباسی فرد۳۳۷۱۱۰۱۵
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده علوم انسانیدکتررضا احمدی۳۳۷۱۱۰۱۷
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترجمشید خورشیدی۳۳۷۱۱۰۱۹
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدکترمحمدی کنگرانی۳۳۷۱۱۰۲۱
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده علوم پایهدکترعبدالحسن غیبی۳۳۷۱۱۰۲۳
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده علوم وفنون دریاییدکتریوسف زادی۳۳۷۱۱۰۲۵
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.