دانشگاه هرمزگان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه هرمزگانمعاون دانشجوییدکتر بابک شکرالهی زاده۳۳۷۱۱۰۴۴
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده فنی و مهندسیدکترجمشید خورشیدی۳۳۷۱۱۰۱۹
دانشگاه هرمزگانمعاون پژوهشی وفناوریدکترحسین زینلی پور۳۳۷۱۱۰۳۵
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده علوم انسانیدکتررضا احمدی۳۳۷۱۱۰۱۷
دانشگاه هرمزگانمعاون طرح وتوسعهدکترسیدمحسن مرتضوی۳۳۶۷۰۷۱۵
دانشگاه هرمزگانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترعباس مرادی۳۳۷۱۱۰۴۹
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده علوم پایهدکترعبدالحسن غیبی۳۳۷۱۱۰۲۳
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشگاهدکترعلی اکبر شیخی فینی076-33711075-76
دانشگاه هرمزگانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمدرضا سمتی۳۳۷۱۱۰۳۹
دانشگاه هرمزگانرئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعیدکترمحمدی کنگرانی۳۳۷۱۱۰۲۱
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴ مورد.